دانستنی های ورزشی

فاکتورهای آمادگی جسمانی در تنیس روی میز + تمرینات آمادگی جسمانی تنیس روی میز

فاکتورهای آمادگی جسمانی در تنیس روی میز + تمرینات آمادگی جسمانی تنیس روی میز

تنیس روی میز ازجمله رشته های راکتی و انفرادی است که به دلیل در دسترس بودن، مفرح بودن، نیاز به فضای کوچک و امکانات محدود مورد توجه همه ی رده های سنی قرار دارد. همچنین به دلیل فوایدی همچون کمک به افزایش سرعت و هماهنگی بین اعصاب و عضلات، ایجاد چابکی و تعادل، تأثیر بر…