آسیب دیدگی

آسیب های رایج بسکتبال چیست؟ + راه های پیشگیری از آسیب های بسکتبال

آسیب های رایج بسکتبال چیست؟ + راه های پیشگیری از آسیب های بسکتبال

آیا می دانید نیروهایی که هنگام انجام بعضی از حرکات رایج بر بدن وارد می شود ممکن است به ۱۲ برابر وزن فرد می رسد؟! (Bishop, 2004) آسیب دیدگی در ورزش های حرفه ای هم برای ورزشکار و هم برای تیم زیان آور است. بر اساس پژوهش مک کلی و همکاران (۱۹۹۴)، نرخ بسکتبال و…