امروزه نيروي انساني از مهم ترين عوامل پيشبرد اهداف و ارتقاي بهره وري سازمانهاست. صاحب نظران عقيده دارند كه در يك سازمان، عوامل انساني بيش از ساير عوامل در شالوده سازي، نگهداري و گسترش سطح عملكرد و تكميل مأموريت سازمان نقش دارد؛ ازاين رو سرمايه گذاري در حوزه هاي شناخت استعدادها، انتخاب و به كارگيري نيروي انساني شايسته در سطوح مختلف مشاغل سازماني امري ضروري است.
بي شك صنعت ورزش نيز از اين قاعده مستثنا نيست. مديران، مربيان، ورزشكاران، حاميان مالي و … چرخ هاي نيروي انساني صنعت ورزش را به گردش در مي آورند و بي ترديد انتخاب بجا و شايستة آنان موجبات كارايي و اثربخشي سازمان هاي ورزشي را فراهم مي سازد. در اين ميان، نقش مربي در موفقيت تيم هاي ورزشي انكارناپذير است. يكي از مؤثرترين اعضاي فدراسيون هاي ورزشي، مدارس و باشگاه های ورزش مربيان به ويژه مربيان رده های پایه هستند كه در عمل، عملكرد آنها آینده ی ورزش کشور را مشخص خواهد نمود، به طوري كه موفقيت يا شكست اهداف و استراتژي هاي سازمان ورزشي مذكور را می توان معطوف در کارکرد مربیان پایه دانست.

با توجه به اهميت شغل مربيگري و تأثير انتخاب يك مربي واجد شرايط و لايق در موفقيت تيم هاي ورزشي، داشتن شاخص هاي انتخاب مربيان در سطوح مختلف، مسئولان را در انتخاب افراد شايسته اين پست ياري می کند.
اين در حالي است كه در ايران براي تعيين صلاحيت يك مربي لايق، اغلب چارچوب و ضابطه و معيار خاصي وجود ندارد، ازاين رو اين مشكل در نداشتن الگوي مناسب براي انتخاب مربيان موجب شده است كه مسئولان مربوط نتوانند جواب قانع كننده اي براي نحوة انتخاب يا رد صلاحيت و عوامل ارزيابي يك مربي داشته باشند. اسدي و همكاران (۱۳۹۲) نشان دادند كه به ترتيب، مهارت هاي مديريتي، مهارت هاي فني، ويژگي هاي شخصيتي، مهارت هاي عاطفي- انساني، ويژگي هاي اجتماعي، ويژگي هاي فردي، سوابق مربيگري و سوابق ورزشي در انتخاب مربیان اهميت دارند.
مایر و همکاران (۲۰۰۶) شايستگي هاي مربيان ورزشي دانشگاهي را از نظر ورزشكاران ارزيابي كردند و چهار شايستگي مربيان شامل شايستگي هاي انگيزشي، شايستگي هاي استراتژي بازي، شايستگي هاي تكنيكي و شايستگي هاي شخصيت سازي را براي مربيان لازم دانستند. علاوه بر تحقيقات مذكور ابراهیم زاده (۱۳۸۷) به طراحي و تدوين شاخص هاي انتخاب مربيان تيم هاي ملي شطرنج پرداخته، تبريزي (۱۳۸۱) ويژگي هاي كشتي را بررسي كرده، شفيعي و همکاران الگوي انتخاب مربيان تيم هاي ملي شنا، شيرجه و واترپلو را تدوين كرده اند و در خارج از كشور نيز كونينگزفلد (۲۰۱۲) مدل شایستگی مديران باشگاه هاي خصوصي را تدوين كرده و هاتر و همكاران به بررسي شايستگي هاي روان شناسان ورزشي پرداختند. در نهايت بايد گفت كه با توجه به اهمیت انتخاب مربی برای کودکان و فرزندان کشور و همچنین توسعه ورزش پایه و آکادمیک در تمام رشته های ورزشی  لزوم تحقیقاتی برای شناسایی و اولویت بندی شاخص هایی برای انتخاب مربیان شایسته ضرورتي انكارناپذير دارد.
در نتیجه تحقیقات مختلفی که در کشور انجام گرفته است معمولا ۷ شاخص را برای انتخاب مربی در باشگاه ها، کلاس های ورزشی، رده های ملی و …توصیه می کنند:
۱– شاخص مربيگري و فني، ۲- توانایی برنامه ريزي، ۳- ويژگي هاي مديريتي و رهبري، ۴- سابقه و پيشينة ورزشي ۵- یژگی های شخصیتی و اخلاقی، ۶-شایستگی های علمی و آموزشی، ۷-مهارت های انسانی، ارتباطی و احتماعی.
با توجه به این ویژگی ها باشگاه، مدارس، کلاس های ورزشی، تیم های ورزشی حرفه ای و آماتور می توانند مربیان را سنجیده و در انتخاب مربیان مورد نیاز خود موفق عمل کنند.

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید